Agnieszka Chojnacka
tłumacz przysięgły języka angielskiego
O mnie Oferta Referencje Warunki zlecania i wykonywania tłumaczeń
Kontakt Cennik FAQ Ochrona danych osobowych
Administratorem Państwa danych osobowych jest Agnieszka Chojnacka, tłumacz przysięgły języka angielskiego wpisany na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości pod numerem TP/63/15.

W przypadku tłumaczenia poświadczonego podanie Państwa imienia i nazwiska jest obowiązkowe ze względu na konieczność wprowadzenia ich do repertorium tłumacza przysięgłego, czyli wykazu wszystkich wykonanych tłumaczeń poświadczonych. Repertorium tłumacza przysięgłego musi zawierać m.in. oznaczenie zleceniodawcy lub zamawiającego tłumaczenie (wymóg ten wynika z art. 17 ust. 2 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego). Dane te będą przechowywane przez czas nieoznaczony, ponieważ ww. ustawa nie określa terminu zakończenia przechowywania repertorium.

Celem przetwarzania danych osobowych zleceniodawcy oraz osób trzecich zawartych w dokumentach podlegających tłumaczeniu jest realizacja umowy, czyli wykonanie tłumaczenia, oraz wystawienie odpowiedniego dokumentu księgowego w celach podatkowych. Dane te będą przechowywane w postaci plików elektronicznych tłumaczeń dokumentów i/lub dokumentów źródłowych przez 2 lata od chwili odbioru tłumaczenia (ze względu na przewidziany w kodeksie cywilnym termin przedawnienia roszczeń z umowy o dzieło). Dane osobowe zawarte w wystawionych dokumentach księgowych będą przechowywane przez okres 5 lat od zakończenia roku kalendarzowego, w którym zostały rozliczone (zgodnie z art. 74 ust. 1 Ustawy o rachunkowości). Dane osobowe zawarte w dokumentach księgowych mogą być przetwarzane również przez biuro rachunkowe zajmujące się obsługą księgową administratora na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych zawartej w celu wywiązania się przez administratora z obowiązków prawnych.

Przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora:
- dostępu do swoich danych,
- sprostowania tych danych,
- usunięcia ich lub ograniczenia ich przetwarzania, usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania do przechowywania.

Mają Państwo prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania tych swoich danych, których podanie było dobrowolne, jednak uwzględnienie tego sprzeciwu może skutkować uniemożliwieniem wykonania umowy. Mają Państwo również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.