Agnieszka Chojnacka
tłumacz przysięgły języka angielskiego
O mnie Oferta Referencje Warunki zlecania i wykonywania tłumaczeń
Kontakt Cennik FAQ Ochrona danych osobowych

Warunki zlecania i wykonywania tłumaczeń:

1. Tłumacz przyjmuje zlecenia od poniedziałku do piątku w godzinach 09.00-17.00. W przypadku złożenia zlecenia po godzinach pracy Tłumacza realizacja zlecenia rozpocznie się w dniu następującym po dniu złożenia i przyjęcia zlecenia. W przypadku przedłożenia dokumentu/tekstu do tłumaczenia w dni ustawowo wolne od pracy, realizacja zlecenia rozpocznie się w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu złożenia i przyjęcia zlecenia.

2. Zlecenie zostaje uznane za przyjęte po uzgodnieniu warunków jego wykonania oraz potwierdzeniu złożenia i przyjęcia zlecenia drogą elektroniczną.

3. W przypadku zlecenia tłumaczenia dokumentu/tekstu składającego się z co najmniej 5 stron Klient jest zobowiązany do zapłaty zaliczki wynoszącej 50% orientacyjnego kosztu tłumaczenia wynikającego ze wstępnej wyceny. W takim przypadku Tłumacz przystępuje do realizacji zlecenia po otrzymaniu zaliczki.

4. W przypadku rezygnacji ze zleconego tłumaczenia Klient jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia za wykonaną część pracy.

5. Tłumacz jest zobowiązany wykonać zlecenie rzetelnie i terminowo.

6. Tłumacz przekazuje skończone tłumaczenie w takim samym formacie, w jakim Klient przedłożył tekst źródłowy, chyba że postanowiono inaczej.

7. Po wykonaniu tłumaczenia Tłumacz kontaktuje się z Klientem (najczęściej drogą elektroniczną) i potwierdza wysyłkę tłumaczenia.

8. W przypadku tłumaczeń poświadczonych możliwy jest odbiór osobisty po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

9. W przypadku przesłania tłumaczenia w załączniku do wiadomości e-mail Klient jest zobowiązany do potwierdzenia odbioru tłumaczenia drogą elektroniczną lub telefonicznie w ciągu dwóch dni roboczych. Gdy Klient nie potwierdzi otrzymania tłumaczenia, uznaje się, że tłumaczenie zostało dostarczone. W takim przypadku Klient nie ma prawa do złożenia reklamacji z powodu nieterminowej realizacji zlecenia.

10. W przypadku tłumaczenia przesłanego drogą elektroniczną, przesyłką kurierską lub pocztą podstawą do dokonania płatności jest rachunek wystawiony przez Tłumacza po odesłaniu tłumaczenia i przesłany Klientowi drogą elektroniczną w formie skanu, a w dalszej kolejności – listem poleconym wysłanym na adres wskazany przez Klienta. W takim przypadku termin płatności wynosi 14 dni.

11. W przypadku tłumaczenia przekazanego osobiście podstawą do dokonania płatności jest rachunek wystawiony przez Tłumacza i przekazany Klientowi osobiście. W takim przypadku płatności należy dokonać przy odbiorze tłumaczenia.

12. Jakakolwiek ingerencja w tłumaczenie ze strony Klienta bez wiedzy i zgody Tłumacza (np. wszelkiego rodzaju poprawki) zwalnia Tłumacza z odpowiedzialności za ten tekst.

13. Tłumacz nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie błędy merytoryczne w tłumaczeniu, które wynikają z błędów występujących w tekście źródłowym.

14. Tłumacz nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia niezależne od niego, np. opóźnienia w dotarciu przesyłki pocztowej z tłumaczeniem do Klienta.

15. Tłumaczenie ustne uznaje się za rozpoczęte od uzgodnionej godziny, o której Tłumacz miał stawić się w określonym miejscu, a za zakończone – po zakończeniu pracy przez Tłumacza. W czas pracy wliczają się również wszelkiego rodzaju przerwy w tłumaczeniu.

16. Klient jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia za godzinę tłumaczenia ustnego w przypadku, gdy ostatecznie nie doszło do tłumaczenia z jakiejkolwiek przyczyny, mimo że Tłumacz stawił się w określonym miejscu o uzgodnionej wcześniej godzinie.

17. Klient ma prawo do reklamacji tłumaczeń, które według niego zawierają błędy, o ile jest w stanie je wskazać i uzasadnić, a także w przypadku opóźnienia w realizacji zlecenia z przyczyn zależnych od Tłumacza. Reklamację można złożyć w ciągu 14 dni od momentu przekazania tłumaczenia.

18. Tłumacz nie przyjmuje reklamacji dotyczących zleceń wykonanych w trybie ekspresowym.

19. W przypadku uznania reklamacji złożonej przez Klienta Tłumacz jest zobowiązany do ich poprawienia w terminie uzgodnionym z Klientem.

20. Odpowiedzialność Tłumacza jest ograniczona do ceny brutto zlecenia.